UBND phường Suối Hoa trả lời: Thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Thị ủy - Hội đồng nhân dân- UBND thị xã Bắc Ninh về việc phấn đấu hết năm 2007 toàn bộ 100% thôn, khu phố, tổ dân phố của thị xã đều có nhà văn hóa. UBND phường Suối Hoa đã có kế hoạch xây dựng Nhà văn hóa tổ dân phố I tại vườn hoa Vương Văn Trà.

Căn cứ vào Công văn của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về điều chỉnh quy hoạch vườn hoa Vương Văn Trà và Công văn của UBND thị xã về việc sử dụng 120m2 để xây dựng Nhà văn hóa tổ dân phố I của phường Suối Hoa tại vườn hoa Vương Văn Trà, UBND phường đã phối hợp cùng Phòng Quản lý đô thị, Công ty Môi trường và Công trình đô thị xác định vị trí Nhà văn hoá tại khu vườn hoa Vương Văn Trà để trình các cơ quan có thẩm quyền. Hiện nay, toàn bộ quá trình triển khai kế hoạch lập dự án xây dựng Nhà văn hóa này đang từng bước hoàn thiện theo đúng quy định, trình tự thủ tục mà pháp luật quy định

Ban PL-BĐ